KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

UBEZPIECZENIA NNW i OC 2016/2017

dla studentów, słuchaczy i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
_________________________________________________________________

Ubezpieczający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ubezpieczony: studenci (w tym słuchacze) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; personel dydaktyczny – nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny PZU S.A. w Krakowie, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 3.

Okres ubezpieczenia: od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r., z zastrzeżeniem, iż ochrona ubezpieczeniowa następuje od dnia następnego po zapłaceniu składki.

UWAGA: ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w skrócie: NNW) oraz od Odpowiedzialności Cywilnej (w skrócie: OC) obejmują studentów, w tym słuchaczy, oraz personel dydaktyczny - nauczycieli akademickich UR, którzy opłacili składkę za ubezpieczenie oraz wyrazili zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Ubezpieczenie NNW - dla studentów i słuchaczy UR (Wariant II – bezkomisyjny)

Polisa JKC 10441024 lub Polisa JKC 10441025

Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:

- nieszczęśliwego wypadku,

- zawału serca,

- krwotoku śródczaszkowego,

- obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,

oraz:

- śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą,

- śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,

- zdiagnozowanie sepsy,

- śmierć ubezpieczonego na terenie uczelni (świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku).

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

- studenci stacjonarni i niestacjonarni UR,

- doktoranci stacjonarni i niestacjonarni UR,

- słuchacze studiów podyplomowych UR,

- słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR.

Studenckie ubezpieczenie NNW jest dostępne w dwóch opcjach wysokości składki i sumy ubezpieczenia, tj. do wyboru:

- 30 zł jednorazowej składki na 30.000 zł sumy ubezpieczenia (Polisa JKC 10441024)

lub

- 40 zł jednorazowej składki na 40.000 zł sumy ubezpieczenia (Polisa JKC 10441025).

UWAGA: nie ma różnicy w warunkach ubezpieczenia, różnią się tylko wysokości jednorazowej składki oraz wysokości sum ubezpieczenia.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia bez względu na miejsce ich zajścia – zaistniałe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, i czas – przez 24 godziny na dobę. Zapewniona jest ochrona w każdej sytuacji, np. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do i z uczelni, a także w czasie zajęć poza uczelnią oraz w życiu prywatnym, w tym podczas wakacji, przerw zimowych, wiosennych i dni świątecznych. Ochrona dotyczy także wypadków powstałych w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów (wyczynowo i rekreacyjnie), w tym także wyczynowych uprawianych w ramach zarówno zajęć na uczelni, jak i pozauczelnianych klubów, związków i organizacji sportowych, a także w czasie wolnym. Ochroną objęte są wypadki powstałe podczas udziału we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach czy obozach sportowych. Ochrona obejmuje także wszelkie szkody powstałe podczas odbywania praktyk zawodowych oraz w czasie wyjazdów terenowych – związanych z realizacją zajęć.

 

UWAGA: posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe podczas odbywania praktyk (wg oficjalnie dostępnych na Wydziałach UR „Regulaminów studenckich praktyk zawodowych”: „(…) Student zobowiązany jest ubezpieczyć się na okres praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) i/lub od odpowiedzialności cywilnej (OC)”.

 

Wariant II – bezkomisyjny to wariant oparty na tzw. Systemie świadczeń stałych, wypłacanych na podstawie tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z zasadą 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej (30 lub 40 zł) w wariancie II:

- za śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku lub zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego lub ataku epilepsji lub sepsy (100% sumy ubezpieczenia);

- za śmierć ubezpieczonego na terenie uczelni: świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w następstwie n.w. (100% s.u.);

- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do 25% s.u. [do 200 zł za każdy ząb]);

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (do 25% s.u.);

- za zdiagnozowanie sepsy (jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł);

- za trwały uszczerbek na zdrowiu (do 100% s.u.);

- za trwałe uszkodzenie ciała (od 4,5% do 100% s.u.);

- za złamania kości lub zwichnięcia stawów i złamania zębów (od 0,5% do 5% s.u.);

- za oparzenia lub odmrożenia (od 1,5% do 20% s.u.);

- za wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (od 1% do 3% s.u.);

- za pogryzienia, pokąsania, ukąszenia – wymagające hospitalizacji (10% s.u.);

- za brak trwałego uszczerbku na zdrowiu (od 1,5% do 5% s.u.).

 

Świadczenia typu assistance (na terytorium RP) w ramach składki podstawowej (30 lub 40 zł):

- pomoc medyczna: wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej lub transport medyczny lub wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego lub transport medyczny (łączna kwota 2.000 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek);

- pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna: organizacja procesu rehabilitacji (do 500 zł na każdy wypadek), dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego lub dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza (do 300 zł na każdy wypadek), domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji powyżej 2 dni (do 1.000 zł na każdy wypadek);

- pomoc psychologa (do 1.500 zł na każdy wypadek dla każdej osoby uprawnionej do skorzystania z tej pomocy).

 

Świadczenia dodatkowe:

1. Zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ochroną na terytorium kraju i za granicą w ramach kosztów leczenia oraz odpowiedzialność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego ochroną – do wysokości 20% s.u.;

2. Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym – w wysokości 1.000 zł;

3. Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca – w wysokości 1.000 zł;

4. Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u studenta w wieku do 25 lat – w wysokości 1.000 zł:

5. Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu studenta – w wysokości 1.000 zł.

 

UWAGA: pamiętaj o ograniczeniach/wyłączeniach odpowiedzialności – szczegóły znajdziesz w OWU.

Aby przystąpić do ubezpieczenia NNW należy wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem na przygotowanym formularzu:

- Załącznik do Polisy JKC 10441024 (składka 30 zł na sumę ubezpieczenia 30.000 zł) załącznik

lub

- Załącznik do Polisy JKC 10441025 (składka 40 zł na sumę ubezpieczenia 40.000 zł) załącznik

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - OWU Studenckie NNW załącznik

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – dla studentów i słuchaczy

Polisa JKC 10441024

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

- odpowiedzialność cywilna studenta, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej;

- odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (o.c. deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

- studenci stacjonarni i niestacjonarni UR,

- doktoranci stacjonarni i niestacjonarni UR,

- słuchacze studiów podyplomowych UR,

- słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR.

Wysokość jednorazowej składki to 10 zł na 10.000 zł sumy ubezpieczenia (Polisa JKC 10441024).

Ochroną objęte są zdarzenia zaistniałe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przez cały okres ubezpieczenia, tj. 24h na dobę, w tym podczas wakacji, przerw zimowych, wiosennych i dni świątecznych, tj. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do i z uczelni, a także w czasie zajęć poza uczelnią i w życiu prywatnym, zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i poza nim.

Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo w życiu prywatnym, ponieważ chroni ubezpieczonego (studenta) w razie konieczności zapłaty odszkodowania innym osobom z tytułu wyrządzonej im szkody.

Z zastrzeżeniem § 8 i 9 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody wyrządzone:

- wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi;

- wskutek posiadania lub używania ruchomości , w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego;

- przez posiadane zwierzęta;

- wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność cywilną studenta za szkody powstałe podczas odbywania praktyk poza siedzibą uczelni oraz szkody wyrządzone w skutek amatorskiego uprawiania snowboardu.

 

UWAGA: pamiętaj o ograniczeniach/wyłączeniach odpowiedzialności – szczegóły znajdziesz w OWU.

Aby przystąpić do ubezpieczenia OC należy wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem na przygotowanym formularzu:

- Załącznik do Polisy JKC 10441024 (składka 10 zł na sumę ubezpieczenia 10.000 zł) załącznik

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej - OWU Studenckie OC załącznik

 

Ubezpieczenie OC nauczycieli akademickich

Polisa JKC 10441024

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego nauczyciela wobec osób trzecich za szkody na osobie i szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) powstałe w związku z wykonywanym zawodem oraz z posiadanym w związku z wykonywanym zawodem mieniem. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa. Nauczyciel otrzymuje ochronę ubezpieczeniową OC niezależnie od miejsca wykonywania swojego zawodu.

Ubezpieczeniem objęte zostają szkody, które zaszły na terenie państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Ochroną objęta jest także odpowiedzialność cywilna związana z wykonywaniem czynności wychowawczo-opiekuńczych podczas wycieczek lub wymiany studenckiej, organizowanych przez uczelnię znajdującą się na terenie RP, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Wysokość jednorazowej składki to 5 zł na 100.000 zł sumy ubezpieczenia (Polisa JKC 10441024).

 

UWAGA: pamiętaj o ograniczeniach/wyłączeniach odpowiedzialności – szczegóły znajdziesz w OWU.

Aby przystąpić do ubezpieczenia OC należy wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem na przygotowanym formularzu:

- Załącznik do Polisy JKC 10441024 (składka 5 zł na sumę ubezpieczenia 100.000 zł) załącznik

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli - OWU OC Nauczycieli załącznik

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Ważność polisy a okres ważności wykupionego ubezpieczenia

Zawarte polisy ubezpieczeniowe są ważne od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
Właściwa ochrona ubezpieczeniowa dla studenta/słuchacza/nauczyciela następuje od dnia następnego po zapłaceniu składki i trwa do 30 września 2017 r. bez względu na to, czy student zakończy/przerwie studia w trakcie okresu ubezpieczenia, tj. przed zakończeniem ważności ubezpieczenia.

PRZYKŁAD: student wykupuje ubezpieczenie NNW w dniu 30 listopada 2016 r. i jest na studiach inżynierskich. Student ten nie będzie kontynuował dalszej nauki (studiów magisterskich) na UR. Jego ubezpieczenie będzie nadal ważne przez całe 10 miesięcy, czyli aż do 30 września 2017 r.

 

Do kiedy mogę wykupić ubezpieczenie?

Składkę za ubezpieczenie  możesz wpłacić do 15 GRUDNIA 2016 r.

 

Gdzie i jak dokonać wpłaty za ubezpieczenia?

Wpłat na ubezpieczenie można dokonywać w Biurze Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR, w Starym Gmachu (Collegium Godlewskiego) przy al. Mickiewicza 21, w pokoju nr 39 – na parterze.

Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

PON.: 10:00 – 15:00;

WT.-ŚR.-CZW.: 9:30 – 15:00;

PT.: 9:00 – 14:00.

Kontakt z Biurem URSS:

- tel. 12-662-43-94

- e-mail: urss@ur.krakow.pl

Przychodząc do Biura prosimy o przygotowanie dowodu osobistego i odliczonej kwoty pieniężnej.
Usprawniając nam pracę i oszczędzając Twój czas można przyjść do Biura z gotowym, CZYTELNIE wypełnionym oraz podpisanym Załącznikiem, i dokonać wpłaty na wybrane ubezpieczenie.
Można dokonywać wpłat TYLKO GOTÓWKĄ.

Nie można opłacić składek przelewem ani dokonywać płatności kartami.

 

Uległem wypadkowi i chcę uzyskać odszkodowanie. Jak i gdzie zgłosić szkodę?
Wypłata odszkodowania odbywa się tylko na podstawie złożonego do PZU S.A. zgłoszenia szkody oraz załączonej kompletnej dokumentacji medycznej w terminach określonych w OWU. W przypadku, gdy na podstawie zebranej  dokumentacji PZU S.A. nie będzie w stanie określić stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ocena przedmiotowego uszczerbku nastąpi na podstawie ustaleń poczynionych przez komisję lekarską PZU S.A.

Upewnij się, że zdarzenie – czyli wypadek, miało miejsce w okresie, w którym ubezpieczenie było ważne. Musisz całkowicie zakończyć leczenie (ewentualną rehabilitację po wypadku) oraz skompletować dokumentację medyczną. Przy zgłoszeniu szkody może być niezbędne podanie numeru polisy lub okazanie potwierdzenia ubezpieczenia, w którym URSS zaświadcza wykupienie ubezpieczenia oraz podaje numer właściwej polisy ubezpieczeniowej. Staramy się, aby każdy ubezpieczający się student otrzymał do rąk takie potwierdzenie. Może zdarzyć się, że z czasem się ono „gdzieś zawieruszy”… nic straconego. Zawsze możesz skontaktować się z Biurem URSS celem wydania nowego potwierdzenia czy to telefonicznie, czy poprzez wiadomość e-mail.

Mając potwierdzenie z numerem polisy ubezpieczeniowej oraz kompletną dokumentację możesz wybrać jedną z trzech ścieżek dalszego postępowania:

- skontaktować z infolinią PZU: 801-102-102 / 22-566-55-55,

- poprzez internet zarejestrować się na pzu.pl

lub

- odwiedzić najbliższą placówkę/oddział PZU w Twojej miejscowości.

W Krakowie szkodę można zgłosić bezpośrednio w Regionalnym Centrum Likwidacji Szkód PZU S.A. przy al. Pokoju 51, ale także w dowolnym oddziale bądź placówce PZU.

 

Do kiedy maksymalnie mogę zgłosić ubezpieczycielowi szkodę?

Termin zgłaszania roszczeń reguluje Kodeks Cywilny i są to 3 lata (wg Art. 819. § 1. „Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech”). Pozostałe kwestie dotyczące likwidacji szkód i wypłaty odszkodowania określone są w OWU.

 

UWAGA: Ubezpieczenie NNW nie jest tożsame z ubezpieczeniem ZDROWOTNYM!

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne i potrzebne, jeżeli chcesz zachować bezpieczeństwo w trakcie studiów i starać się o ewentualne odszkodowanie w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku. To forma zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć nie tylko podczas zajęć/praktyk na uczelni i poza nią, ale również w codziennym życiu prywatnym.

 

Ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast potrzebne, kiedy chcesz skorzystać z darmowej porady/opieki lekarza. PAMIĘTAJ: za ubezpieczenie zdrowotne nie musisz płacić - świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane bezpłatnie. Jeśli studiujesz, to żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej musisz być zgłoszony od ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

- Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny

lub

- szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Twoi rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26. roku życia. Jeżeli ukończyłeś 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, to do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

 

WAŻNE: jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, to kiedy zakończysz pracę zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych musisz zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia. Twoje prawo do świadczeń zdrowotnych wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci swoje uprawnienia do ubezpieczenia.

Jeżeli byłeś już zgłoszony ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (u rodziców) albo student (na uczelni) i ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz lub masz innego obowiązkowego tytułu do zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego – nie martw sięprawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące.

UWAGA: jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, to do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię zgłosić także ubezpieczeni w Polsce babcia lub dziadek.

 

Ukończyłeś 26. rok życia i nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, a chcesz, aby do takiego ubezpieczenia zgłosiła Cię uczelnia? Skontaktuj się w tej sprawie z Biurem Pomocy Materialnej i Studentów Niepełnosprawnych UR: Stary Gmach (Collegium Godlewskiego), al. Mickiewicza 21, p. 21 (na parterze), tel.: 12 662 44 11, e-mail: ruskocze@cyf-kr.edu.pl lub recstud@ur.krakow.pl

Więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotnego znajdziesz na stronie uczelni:

http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/index/site/2147

 

SPRAWDŹ, CZY POSIADASZ AKTUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Możesz sprawdzić status swojego ubezpieczenia zdrowotnego w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (informacje na stronie: www.zip.nfz.gov.pl) lub bezpośrednio w szpitalu, przychodni czy gabinecie lekarskim w systemie „eWUŚ” – wystarczy dowód osobisty i PESEL.

„eWUŚ”Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców – to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów (czyli także Twoich) do świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych. Od 1 stycznia 2013 r. KAŻDY może sprawdzić i potwierdzić swoje prawo do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej – w szpitalu, w przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies